Dagsljus

Från Boverket:

Krav på dagsljus finns i BBR avsnitt 6:322 Dagsljus. Där anges att rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning.

Kravet gäller alla typer av byggnader och med “mer än tillfälligt” avses rum enligt BBR avsnitt 1:6 Terminologi. För dagsljus på arbetsplatser gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning.

architecture5

Film-it erbjuder:

Vi har arbetat med dagsljusfrågor sedan år 2000. Vi har utvecklat, producerat och installerat utrustning för att hantera dagsljus.

Mera om det kan du läsa om här.

Dagsljus® är ett av våra registrerade varumärken!